Legislatíva

EU

Aktuálna legislatíva

Používanie elektronického podpisu od 1.7.2016 upravuje na európskej úrovni "Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS)", z ktorého vychádza slovenský "Zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách".

V zmysle tejto legislatívy fyzické osoby vytvárajú:

Právnické osoby vytvárajú:

SK

Stará legislatíva

Do 1.7.2016 upravovala používanie elektronického podpisu na európskej úrovni "Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999", z ktorej vychádzal slovenský "Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise".

V zmysle tejto "starej" legislatívy fyzické osoby vytvárali:

  • elektronický podpis
    • predstavoval najnižšiu a najmenej dôveryhodnú úroveň elektronického podpisu
    • vytváral sa pomocou certifikátu vydaného ľubovoľnou certifikačnou autoritou
  • zaručený elektronický podpis (ZEP)
    • bol ekvivalentom vlastnoručného podpisu
    • vytváral sa pomocou kvalifikovaného certifikátu vydaného certifikačnou autoritou akreditovanou NBÚ SR
    • vytváral sa pomocou bezpečného zariadenia (napr. čipovej karty) certifikovaného NBÚ SR

Právnické osoby vytvárali:

  • elektronickú pečať
    • predstavovala najnižšiu a najmenej dôveryhodnú úroveň elektronickej pečate
    • vytvárala sa pomocou systémového certifikátu vydaného ľubovoľnou certifikačnou autoritou
  • zaručenú elektronickú pečať
    • zachovávala písomnú formu dokumentu v zmysle Občianskeho zákonníka
    • vytvárala sa pomocou kvalifikovaného systémového certifikátu vydaného certifikačnou autoritou akreditovanou NBÚ SR
    • vytvárala sa pomocou bezpečného zariadenia (napr. čipovej karty) certifikovaného NBÚ SR