Politika súkromia a cookies

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

Spoločnosť:
Názov: Disig, a. s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35 975 946
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3794/B
Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@disig.sk

si kladie za cieľ ochraňovať súkromie používateľov svojich služieb. Keďže pri návšteve QES Portálu na qesportal.sk, qesportal.eu, qesportal.com a ďalších obdobných doménach (ďalej len "portál") ako aj pri použití služieb dostupných na portáli (ďalej len "služby") dochádza k spracúvaniu rôznych informácií, považujeme za dôležité v rámci tejto "Politiky súkromia a cookies" vysvetliť, aké informácie našich používateľov prostredníctvom nášho portálu dostávame a ako ich používame.

Kategórie OÚ, účel ich použitia a právny základ:

 • IP adresa – je to adresa počítača, ktorá je automaticky zaslaná nášmu serveru keď prehliadač používateľa požiada o zobrazenie našej webstránky. Právnym základom pre jej spracúvanie je náš oprávnený záujem riadne poskytovať služby a produkty.
 • Informácia o type prehliadača, ktorý používateľ používa – podobne ako IP adresa, táto informácia je zasielaná automaticky. Právnym základom pre jej spracúvanie je náš oprávnený záujem riadne poskytovať služby a produkty.
 • On-device biometria – odtlačok prsta alebo tvárová biometria na zariadeniach s operačným systémom Android a funkcionalita TouchID alebo FaceID na zariadeniach Apple - tento spôsob autentifikácie využívame výlučne za účelom uľahčenia Vášho prístupu ku chránenému úložisku certifikátov, ktoré slúžia na podpisovanie dokumentov prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Využíva sa k tomu určená funkčnosť operačného systému príslušného zariadenia, kedy sa na žiadosť aplikácie porovnajú aktuálne údaje o biometrii s údajmi bezpečne uloženými vo Vašom zariadení a vyhodnotí sa výsledok. Na základe výsledku naša mobilná aplikácia umožní alebo neumožní prístup k danému úložisku certifikátov. Príslušné biometrické údaje k tomu potrebné sú uložené na Vašom zariadení a spracúvané prostredníctvom Vášho mobilného zariadenia. My k nim prístup nemáme a teda ich ani nijakým spôsobom nespracúvame. Je na Vašom rozhodnutí, či uvedenú vlastnosť využijete, alebo uprednostníte manuálne zadávanie hesla. Za vyhodnotenie takejto biometrickej autentifikácie a jej funkčnosť ako takú je zodpovedný poskytovateľ operačného systému.
 • Informácie uvedené v certifikáte - elektronické certifikáty a údaje v nich uvedené spracúvame za účelom riadneho poskytovania našich služieb, ich zlepšovania a za účelom ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Právnym základom pre ich spracúvanie je zmluvný vzťah (určený Všeobecnými podmienkami používania služieb QES Portálu, ďalej len „Všeobecné podmienky“).
 • Elektronické dokumenty, ktoré používateľ nahrá na náš server prostredníctvom webstránky - spracúvame ich za účelom riadneho poskytovania a zlepšovania našich služieb. Právnym základom pre ich spracúvanie je zmluvný vzťah (určený Všeobecnými podmienkami).
 • Emailová adresa, ktorú spracúvame za účelom
  • registrácie používateľov, ktorí využívajú služby portálu,
  • vyriešenia vzniknutého technického problému v prípade, ak využijete služby podpory,
  • zasielania informácií o produktoch spoločnosti.
  Právnym základom pre jej spracúvanie je náš zmluvný vzťah (určený Všeobecnými podmienkami) a náš oprávnený záujem riadne poskytovať služby a produkty a propagovať nové produkty a služby.
 • Záložná emailová adresa, ktorej použitie je dobrovoľné a slúži na zasielanie notifikácií pre registrovaných používateľov služieb. Právnym základom pre jej spracúvanie je náš oprávnený záujem zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.
 • Údaje o aktivite používateľa
  • typ spracovávaného súboru (prípona súboru napr. pdf.docx...),
  • veľkosť spracovávaného súboru,
  • typ vykonanej operácie (napr. podpísanie, overenie...),
  • odtlačok (thumbprint) podpisového certifikátu,
  • typ podpisu (napr. CAdES, XAdES, PAdES, ...).
  Tieto údaje spracúvame za účelom štatistiky používaných služieb. Právnym základom je náš oprávnený záujem zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.
 • Informácie z Google Analytics – naša stránka používa službu Google - Analytics, ktorá nám umožňuje zistiť, ako používatelia používajú našu stránku (zisťuje počet návštev, z akej webstránky sa používateľ dostal na našu webstránku a pod.). Tieto informácie sú prenášané spoločnosti Google a pre nás sú dostupné v anonymizovanej forme.

Príjemcovia a uchovávanie OÚ:

 • Údaje našich používateľov, okrem informácií získavaných prostredníctvom Google Analytics, neposkytujeme ani nesprístupňujeme tretím osobám, ak nám to výslovne neukladá právny predpis alebo ak to nie je nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania osobných údajov.
 • Získané údaje nezverejňujeme ani nevykonávame ich prenos do krajín mimo EÚ.
 • Osobné údaje, ktoré sú uvedené v kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydanom na QES Portáli do mobilného zariadenia sú zasielané Národnému bezpečnostnému úradu v súlade s § 6 ods. 2 Zákona č. 272/2016 o dôveryhodných službách (ďalej len „Zákon“) a prístup k nim má Registračná autorita Disig, a. s. V prípade, že ukončíme poskytovanie dôveryhodných služieb môže byť príjemcom iný poskytovateľ dôveryhodných služieb alebo Národný bezpečnostný úrad v súlade s § 4 ods. 2 Zákona. V prípade vydania kvalifikovaného certifikátu uchovávame údaje 10 rokov odo dňa zrušenia alebo uplynutia platnosti predmetného certifikátu.
 • Emailovú a záložnú emailovú adresu uchovávame počas doby registrácie používateľa alebo počas doby platnosti súhlasu.
 • Údaje o aktivite používateľa uchovávame počas doby registrácie používateľa.
 • Elektronické dokumenty, ktoré používateľ nahrá alebo vytvorí v rámci požiadavky na poskytnutie našich služieb, vrátane podpísaných elektronických dokumentov uchovávame maximálne počas 14 dní.
 • Pri poskytovaní technickej podpory (keď sa rozhodnete nám opätovne zaslať dokument) ho uchovávame počas rozumne dlhej doby nevyhnutnej pre efektívne zisťovanie a odstraňovanie nahláseného problému.

Nesieme zodpovednosť za náležitú ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú poskytované a/alebo sprístupňované iným subjektom v postavení sprostredkovateľa. Aktuálny zoznam konkrétnych príjemcov osobných údajov je možné poskytnúť na vyžiadanie prostredníctvom našej emailovej adresy.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme do prehliadača používateľa keď používa našu webstránku. Používame ich na zlepšenie funkcionality našej webstránky a služieb, na ich prispôsobenie používateľovi ako aj na zisťovanie štatistík o ich používaní.

Na Portáli používame nasledovné cookies:

 • cookies súhlasu so všeobecnými podmienkami a politikou súkromia a cookies – umožňuje našej službe zapamätať si, že používateľ súhlasil so Všeobecnými podmienkami a Politikou súkromia a cookies (ak s nimi súhlasil), aby v prípade, že chce naše služby použiť opakovane, nemusel opätovne udeľovať súhlas, pričom je používateľovi umožnené kedykoľvek sa znovu oboznámiť s podmienkami, prípadne svoj súhlas odvolať zrušením zaškrtnutia zaškrtávacieho políčka, v ktorom svoj súhlas v minulosti udelil,
 • konfiguračný cookie – umožňuje našej službe zapamätať si, ktorý certifikát si používateľ vybral na podpisovanie, aby tento výber nemusel vykonávať pri každom vytváraní elektronického podpisu,
 • session cookies – umožňujú základné fungovanie tohto portálu a služieb,
 • Google Analytics cookies – sú to cookies tretej strany (spoločnosti Google), ktoré nám pomáhajú zistiť ako používatelia používajú našu webstránku, najmä počet návštevníkov, stránky, ktoré navštívili a čas, ktorý na nich strávili.

Používateľ má právo kedykoľvek toto svoje rozhodnutie zmeniť, a to nasledovnými spôsobmi:

 • nastavením prehliadača - používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby webstránky, ktoré navštívi, nemohli do jeho prehliadača ukladať niektoré alebo žiadne cookies. To, akým spôsobom môže používateľ zmeniť tieto cookie nastavenia závisí od druhu jeho prehliadača – viac informácií teda nájde v používateľskej príručke k prehliadaču. Zákazom ukladania cookies však nedôjde k vymazaniu tých cookies, ktoré sú už v prehliadači uložené a je potrebné ich vymazať priamo v prehliadači.
 • použitím Google Analytics Opt-Out Browser Add-on – vďaka jeho inštalácii do svojho prehliadača používateľ zabráni tomu, aby boli jeho údaje používané Google Analytics. Nástroj je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

V prípade, že sa používateľ rozhodne zakázať ukladanie cookies alebo ak ich použitiu iným spôsobom zamedzí, niektoré časti našej webstránky alebo niektoré služby mu nemusia správne fungovať, prípadne takéto rozhodnutie môže spôsobovať istý druh používateľského nepohodlia, ako napr. opakované zadávanie resp. potvrdzovanie predchádzajúcich nastavení, ktoré sa za iných okolností automaticky načítavajú práve z uložených cookies.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Vaše práva

V zmysle GDPR Vám patrí právo na:

 • prístup k Vašim osobným údajom, ktoré zahŕňa právo na získanie potvrdenia o tom, či o Vás spracúvame OU a ak áno, právo získať informácie o spracúvaní týchto údajov (účel spracúvania, kategórie OÚ, ich príjemcovia, dĺžka uchovávania, zdroj OÚ atď.),
 • opravu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov a na ich prípadné doplnenie (v závislosti od typu spracúvania),
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak:
  • napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich správnosť,
  • spracúvanie je protizákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
  • my už Vaše údaje nepotrebujeme ale potrebujte ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • vymazanie Vašich osobných údajov (ak nie je splnený niektorý z dôvodov čl. 17 ods. 3 GDPR), v prípadoch, že osobné údaje:
  • už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracúvali,
  • sa spracúvali nezákonne,
  • musia byť vymazané, aby sa splnila naša zákonná povinnosť,
 • právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Niektoré z týchto práv platia iba s určitými výnimkami popísanými v GDPR a iba za podmienky, že Vás budeme vedieť identifikovať – Vašim požiadavkám preto vyhovieme v súlade s týmito zákonnými podmienkami. Svoje práva si u nás môžete uplatniť v listinnej alebo elektronickej podobe na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tejto informácie.

Túto Politiku súkromia a cookies môžeme kedykoľvek zmeniť tým, že publikujeme jej novú verziu. V závere tejto politiky je uvedený dátum jej poslednej zmeny. Zmenená verzia je účinná ihneď po jej publikovaní na našej webstránke.

Dňa 07.04.2022

Politiku súkromia a cookies si môžete uložiť vo formáte PDF.