Politika súkromia a cookies

Ceníme si Vašu dôveru, ktorú nám prejavujete, keď nám zverujte Vaše osobné údaje pri návšteve QES Portálu na qesportal.sk, qesportal.eu, qesportal.com a ďalších obdobných doménach (ďalej len „portál“ alebo „webstránka“) ako aj pri využívaní služieb poskytovaných prostredníctvom portálu (ďalej len „služby") a sme odhodlaní chrániť Vaše osobné údaje, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente „Politika súkromia a cookies“ (ďalej len „Politika“) by sme Vás preto radi oboznámili s tým ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a poskytli Vám ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Kto sme

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

Disig a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35 975 946
Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@disig.sk

Kategórie osobných údajov

Spracúvame o Vás nasledujúce kategórie údajov:

 • IP adresa – je to adresa počítača, ktorá je automaticky zaslaná nášmu serveru keď prehliadač používateľa požiada o zobrazenie nášho portálu.
 • Informácia o type prehliadača, ktorý používateľ používa – podobne ako IP adresa, táto informácia je nám zasielaná automaticky.
 • On-device biometria – odtlačok prsta alebo tvárová biometria na zariadeniach s operačným systémom Android a funkcionalita TouchID alebo FaceID na zariadeniach Apple - tento spôsob autentifikácie využívame výlučne za účelom uľahčenia Vášho prístupu ku chránenému úložisku certifikátov, ktoré slúžia na podpisovanie dokumentov prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Využíva sa k tomu určená funkčnosť operačného systému príslušného zariadenia, kedy sa na žiadosť aplikácie porovnajú aktuálne údaje o biometrii s údajmi bezpečne uloženými vo Vašom zariadení a vyhodnotí sa výsledok. Na základe výsledku naša mobilná aplikácia umožní alebo neumožní prístup k danému úložisku certifikátov. Príslušné biometrické údaje k tomu potrebné sú uložené na Vašom zariadení a spracúvané prostredníctvom Vášho mobilného zariadenia. My k nim prístup nemáme a teda ich ani nijakým spôsobom nespracúvame. Je na Vašom rozhodnutí, či uvedenú vlastnosť využijete, alebo uprednostníte manuálne zadávanie hesla. Za vyhodnotenie takejto biometrickej autentifikácie a jej funkčnosť ako takú je zodpovedný poskytovateľ operačného systému.
 • Elektronické certifikáty a údaje v nich uvedené.
 • Elektronické dokumenty a údaje v nich obsiahnuté, ktoré používateľ nahrá na náš server prostredníctvom webstránky.
 • Meno, priezvisko a emailová adresa, ktoré používateľ poskytuje pri registrácií na portál a v prípade komunikácie, ak využije služby podpory.
 • Záložná emailová adresa, ktorej použitie je dobrovoľné a slúži na zasielanie notifikácií pre registrovaných používateľov portálu.
 • Údaje o aktivite používateľa
  • typ spracovávaného súboru (prípona súboru napr. pdf.docx...),
  • veľkosť spracovávaného súboru,
  • typ vykonanej operácie (napr. podpísanie, overenie...),
  • odtlačok (thumbprint) podpisového certifikátu,
  • typ podpisu (napr. CAdES, XAdES, PAdES, ...).
 • Informácie z Google Analytics – naša stránka používa službu Google - Analytics, ktorá nám umožňuje zistiť, ako používatelia používajú našu stránku (zisťuje počet návštev, z akej webstránky sa používateľ dostal na našu webstránku a pod.). Tieto informácie sú prenášané spoločnosti Google a pre nás sú dostupné v anonymizovanej forme.

Účel a právny základ

Spracúvanie vyššie uvedených kategórií osobných údajov vykonávame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

Plnenie zmluvy: Pokiaľ ste zmluvnou stranou zmluvy uzatvorenej s nami, tak spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie predmetu tejto zmluvy a s tým súvisiacimi zodpovednostnými vzťahmi (reklamácie, zodpovednosť za vady) a toto spracúvanie sa bude vykonávať práve na základe tejto zmluvy a osobitných právnych predpisov, akými sú najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

K spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom plnenia zmluvy môže dôjsť aj vtedy, ak síce nie ste zmluvnou stranou danej zmluvy, ale táto zmluva s Vami inak súvisí, a tak budeme Vaše osobné údaje spracúvať na základne nášho oprávneného záujmu, nakoľko ich potrebujeme v nevyhnutnej miere spracúvať aby sme boli schopný plniť zmluvu a riadne Vám poskytnúť služby.

Vzájomná komunikácia: V prípade, že nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti akýmkoľvek komunikačným kanálom (poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky) Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami. Osobné údaje na komunikáciu s Vami spracúvame na základe Vašej žiadosti. Takáto komunikácia sa môže uskutočňovať na právnom základe predzmluvných vzťahov, zmluvy, či nášho oprávneného záujmu poskytovať naše služby a produkty, v čo najvyššej kvalite.

Bezpečnosť a stabilita našich informačných systémov a siete: Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúcom v ochrane práv, právom chránených záujmov a majetku v našom vlastníctve, ako aj v ochrane práv a právom chránených záujmov a majetku vo vlastníctve iných osôb a v zabezpečení riadnej prevádzky IT systémov, infraštruktúry a aplikácií, ich bezpečnosti a ochrany pred narušením.

Zasielanie informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách spoločnosti: Newsletter a marketingové informácie sa snažíme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Osobné údaje na účely priameho marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu alebo aj na základe nášho opravného záujmu.

Plnenie zákonných povinností: Pri spracúvaní Vašich osobných údajov za jednotlivými účelmi dochádza aj k spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe rôznych osobitných predpisov, ktoré nám ukladajú rôzne povinností, napr. spracovanie účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov, správa registratúry, poskytnutie údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či pri vykonávaní rozhodnutí. Takýmito osobitnými predpismi sú napr. Zákon, Nariadenie, zákon č. 272/2016 o dôveryhodných službách, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Doba uchovávania

Osobné údaje za účelom plnenia zmluvy a teda poskytnutia služby uchovávame po dobu, dokiaľ nedôjde k naplneniu tohto účelu spracúvania (riadne splnenie zmluvy) a uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov, avšak max. 4 roky od splnenia predmetu záväzkového vzťahu. Pričom údaje o aktivite používateľa uchovávame iba počas doby registrácie používateľa na portáli a elektronické dokumenty, ktoré používateľ nahrá alebo vytvorí v rámci požiadavky na poskytnutie našich služieb, vrátane podpísaných elektronických dokumentov uchovávame maximálne počas 14 dní.

Pri poskytovaní podpory uchovávame poskytnuté osobné údaje iba počas rozumne dlhej doby nevyhnutnej pre efektívne zisťovanie a odstraňovanie nahláseného problému.

Vaše osobné údaje spracúvané za účelom marketingu uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie na portáli a v prípade udelenia súhlasu na takéto spracúvanie po dobu 3 rokov.

Osobné údaje získané na základe nášho oprávneného záujmu budeme uchovávať iba po dobu trvania dôvodov na takéto spracúvanie.

Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia si zákonných povinností spracúvame iba po dobu, ktorá závisí od povinnosti, ktorú máme na základe osobitného predpisu splniť a lehoty stanovenej osobitným predpisom.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri prehliadaní webstránky alebo pri Vašej aktivite na nej môžu ukladať vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení.

Jednotlivé druhy cookies sú zodpovedné za správne fungovanie webovej stránky a podľa druhu spracúvaných informácií dokážu o návštevníkoch zbierať rôzne informácie, ako napríklad IP adresa pripojenia, informácie o Vašej aktivite, odtlačok prehliadača, preferovaná veľkosť písma, predvolený jazyk, vyplnené prihlasovacie údaje alebo zobrazené reklamy. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nim sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás webová stránka "spozná" a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webstránky a v nadväznosti na tieto informácie bude zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžeme používať na analýzu návštevnosti našich webstránok prostredníctvom služieb ako napríklad Google Analytics, Google AdSense, a iné. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto webstránky používajú. Viac informácií nájdete na webstránkach jednotlivých poskytovateľov týchto služieb, napr. informácie o tom, ako používa spoločnosť Google súbory cookies, môžete nájsť na tomto linku.

Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webovej stránky, bude nutné takéto cookie považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka našej webstránky pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Tieto cookies sú spracúvané buď na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby alebo na základe nášho oprávneného záujmu na zabezpečení riadnej funkčnosti našej webovej stránky v súlade s Vašimi preferenciami (technické cookies).

Aké cookies spracúvame a na aký účel

Technické cookies (tzv. nevyhnutne potrebné cookies)

Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky, siete, služby alebo siete a služby. Ich jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu prostredníctvom siete, alebo sú bezpodmienečne potrebné na poskytovanie služby, ktorú výslovne požadujete.

Ide konkrétne o tieto cookies:

 • QESPortalTermsConsent - Umožňuje našej službe zapamätať si, že používateľ súhlasil so Všeobecnými podmienkami (ak s nimi súhlasil), aby v prípade, že chce naše služby použiť opakovane, nemusel opätovne udeľovať súhlas.
 • QESPortalCookieConsent – Umožňuje našej službe zapamätať si, že používateľ súhlasil s Politikou súkromia a cookies (ak s ňou súhlasil), aby v prípade, že chce naše služby použiť opakovane, nemusel opätovne udeľovať súhlas.
 • QESPortalCookieStats – Umožňuje našej službe zapamätať si, či používateľ súhlasil s používaním štatistických cookies.
 • dwsConfiguration - záznam v LocalStorage prehliadača - Umožňuje našej službe zapamätať si, ktorý podpisový certifikát používateľ použil naposledy a opätovne ho predvoliť pri nasledujúcom vytváraní elektronického podpisu.
 • .AspNetCore.Antiforgery.* - Technologické cookies slúžiace na ochranu pred útokmi typu CSRF (Cross Site Request Forgery).
 • .AspNetCore.Correlation.oidc.* - Technologické cookies nevyhnutné pre prihlasovanie používateľov.
 • .AspNet.SharedCookie* - Technologické cookies nevyhnutné pre prihlasovanie používateľov.
 • idsrv.session:* - Technologické cookies nevyhnutné pre prihlasovanie používateľov.
 • BNI_LDZEP* - Technologické cookies nevyhnutné pre správne rozdeľovanie používateľských požiadaviek medzi jednotlivé servery našej služby.
 • QSSCD* – Technologické cookies slúžiace na ochranu pred útokmi typu DoS (Denial Of Service).

Štatistické (analytické) cookies

Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie, ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie užívanie webstránky. Štatistické súbory cookies nám pomáhajú, aby sme pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. Tieto cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Ide konkrétne o tieto cookies:

 • _g* - Google Analytics cookies sú cookies tretej strany (spoločnosti Google), ktoré nám pomáhajú zistiť ako používatelia používajú našu webstránku, najmä počet návštevníkov, stránky, ktoré navštívili a čas, ktorý na nich strávili.

Ako skontrolovať a zmeniť nastavenia cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácií. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete ďalej. Návody na vymazanie cookies a zmenu ich nastavení v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Máte možnosť zmeniť nastavenia cookies aj priamo na našej webstránke, a to nasledovne:
Kliknutím na položku „Nastavenie cookies“ zobrazenú v spodnej časti webstránky si môžete nechať kedykoľvek opakovane zobraziť dialógové okno, v ktorom ste vykonali nastavenie cookies prvýkrát a môžete ho ľubovoľne zmeniť.

Doba uchovávania

Niektoré údaje, resp. typy cookies sa z Vášho zariadenia vymažú hneď po tom, ako sa zatvorí okno prehliadača a naopak iné zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača s webovou stránkou prevádzkovateľa. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli, alebo iba po nevyhnutne potrebnú dobu.

Nevyhnutnosť poskytnúť osobné údaje

Ak je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. V opačnom prípade nebude môcť byť naplnený účel spracúvania, ktorý prevádzkovateľ zamýšľal vykonať v prípade poskytnutia osobných údajov.

Poskytovanie a sprístupňovanie Vašich osobných údajov

Môžeme vo všeobecnosti sprístupniť a/alebo poskytnúť Vaše osobné údaje aj iným subjektom akými sú napr. orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Národný bezpečnostný úrad SR), súdy, orgány činné v trestnom konaní, audítori, advokáti, dodávatelia systémov a podpory IT, príslušná registračná autorita Disig, a. s., poskytovatelia dôveryhodných služieb, a iní externí odborní poradcovia a iným subjektom (právnickým osobám /fyzickým osobám), ktoré nám poskytujú produkty a služby. Nesieme zodpovednosť za náležitú ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú poskytované a/alebo sprístupňované iným subjektom v postavení sprostredkovateľa. Aktuálny zoznam konkrétnych príjemcov Vašich osobných údajov je možné poskytnúť na vyžiadanie prostredníctvom našej emailovej adresy.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nedochádza obvykle k ich prenosu do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a Európskej únie (EÚ), ani do medzinárodných organizácií. Ak by v odôvodnených prípadoch vznikla potreba preniesť osobné údaje do tretích krajín mimo územie Európskej únie, prenos osobných údajov uskutočníme len s Vašim súhlasom alebo za podmienok, za ktorých uvedený prenos inak umožňuje Nariadenie alebo Zákon.

Automatizované rozhodovanie

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely sa nevykonáva automatizované rozhodovanie.

Profilovanie

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely sa nevykonáva profilovanie.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Právo na opravu údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli Vaše osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia, resp. § 23 Zákona.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo domáhať sa obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa Vaše osobné údaje spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od nás) inému prevádzkovateľovi.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, ste ako dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv
Ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči nám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na emailovej adrese: gdpr@disig.sk

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli zaslať otázky alebo mali pripomienky pre našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu: gdpr@disig.sk, alebo písomne na adrese nášho sídla.

 

Túto Politiku môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jej aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ich na požiadanie radi poskytneme.

Táto verzia Politiky bola vydaná dňa 01.05.2023

Politiku súkromia a cookies si môžete uložiť vo formáte PDF.